รับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนคุณธรรม
มีความรู้คู่ความดี
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ รักษน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ก้าวทันเทคโนโลยี
นักเรียนกำลังทดสอบการเดินของหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้น